tailieunhanh - Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN