tailieunhanh - Thông tư số 17/2016/TT-BCT

Thông tư số 17/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung điều 10 thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của thủ tướng chính phủ có hiệu lực. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG