tailieunhanh - Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hà Hưng (ĐH Kinh tế Quốc dân)

Bài giảng "Quản trị kinh doanh nông nghiệp - Chương 2: Phương hướng, quy mô và kế hoạch kinh doanh nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương hướng KD nông nghiệp, quy mô sản xuất KD, kế hoạch SXKD. . | Logo Chương 2 Phương hướng, quy mô và kế hoạch kinh doanh nông nghiệp Template Logo Contents 1 Phương hướng KD nông nghiệp 2 Quy mô sản xuất KD 3 Kế hoạch SXKD Company Logo Logo I. Phương hướng kinh doanh nông nghiệp Company Logo Logo Chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp Khái niệm: là hình thức biểu hiện sự phân công lao động xã hội để sản xuất ra sản phẩm theo yêu cầu của xã hội. Company Logo Logo Chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp Các hình thức chuyên môn hóa: • CMH sản xuất theo sản phẩm • CMH sản xuất theo vùng • CMH sản xuất theo các cơ sở sxkd nông nghiệp • CMH sản xuất trong nội bộ cơ sở sxkd nông nghiệp Company .