tailieunhanh - Quyết định số 5051/QĐ-BCT

Quyết định số 5051/QĐ-BCT Về việc điều chỉnh một số mã số hs thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN