tailieunhanh - Quyết định số 5530/QĐ-BYT

Quyết định số 5530/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, năm 2009; | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG