tailieunhanh - Thông tư số 05/2017/TT-NHNN

Thông tư số 05/2017/TT-NHNN ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. | Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@ Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 15:18:26 .