tailieunhanh - Trắc nghiệm ôn thi TN và LTĐH : Con lắc đơn

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ôn thi tn và ltđh : con lắc đơn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nguyen Quang Dong. DH Thai Nguyen Mobile 0982302042. Home 0280646625 CÄU HOI ON THI TN VÄ LTDH CONLfiCDON C u 1 Con lac don dao dong dieu hoa vdi chu ki a. T 2n 1 b. T 2 k m c. T 2n d. T 2 C u 2 Chu ki dao dong cüa con lac don khöng phu thuoc vao a. Chieu dai day treo b. Tri so cüa n c. Khoi l-qng qua nang d. Gia toc trong tr-dng C u 3 Mot con lac don dao dong dieu hoa. Khi tang chieu dai cüa con lac len 4 lan thi tan so dao dong cüa con lac a. Tang len 2 lan b. Giam di 2 lan c. Tang len 4 lan d. Giam di 4 lan C u 4 Con lac don dao dong dieu hoa vdi chu ki 1s tai noi co gia toc trong tr-dng 9 8 m s2. Chieu dai cüa con lac la a. 24 8 m b. 24 8 cm c. 1 56 m d. 2 45 m C u 5 Con lac don dao dong dieu hoa the nang cüa con lac tinh bang cöng th0c mro2 a2 mgla2 a. E ------- b. E -------- 2 2 mro 2s2 c. Et 2 d. Ca ba cöng thuc tren deu dung. C u 6 Phai thay doi chieu dai cüa mot con lac don ra sao de chu ki dao dong cüa no tang gap döi a. Tang len 2 lan b. Giam di 2 lan c. Tang len 4 lan d. Giam di 4 lan C u 7 O noi ma con lac don de m giay co chu ki 2s co do dai 1 m thi con lac don co do dai 3m se dao dong vdi chu ki la a. 6 s b. 4 24 s c. 3 46 s d. 1 5 s C u 8 Tai cung mot noi Mot con lac don co do dai l1 dao dong vdi chu ki T1 0 8 s. Mot con lac don khac co do dai l2 dao dong vdi chu ki T2 0 6 s. Chu ki cüa con lac don co do dai l1 l2 la a. 0 7 s b. 1 s c. 1 2 s d. 1 4 s C u 9 Tai mot noi co hai con lac don dao dong vdi cac bien do nho. Trong cung mot khoang thdi gian ng-di ta tha y con lac thd nha t thuc hien d-qc 4 dao dong con lac thd hai thuc hen d-qc 5 dao dong. Tong chieu dai cüa hai con lac la 164 cm. Chieu dai cüa moi con lac lan l-qt la 100 m l2 6 4 m. 64 cm l2 100 cm. 1 m l2 64 cm. 6 4 cm l2 100 cm. C u 10 Mot con lac don dai l 2m dao dong tai noi co gia toc trong tr-dng g 9 8 m s2. So dao dong toan phan no se thuc hien d-qc trong 5 phut la a. 2 b. 22 c. 106 d. 234 C u 11 Mot con lac don co chu ki T0 1s d tren Trai Ba t. Bie t gia toc trong

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.