tailieunhanh - Chứng khoán hóa có phải là chìa khóa trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam

Bài viết Chứng khoán hóa có phải là chìa khóa trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam trình bày thực trạng xử lý nợ xấu tại Việt Nam vẫn còn trì trệ, hàng loạt các tài sản nợ sau khi đươc bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Vệt Nam vẫn đang được chào bán hết sức khó khăn, “Chứng khoán hóa ” được các nhà nghiên cứu kinh tế, các nhà đầu tư,. . | THONG TIN CHUfNG KHOAN HOA CO PHAI LA CHIA KHOA TRONG xO LY NO XAU TAI VIET NAM? Tong Nh^t Minh* c6 gang tra Icri cau hoi tt6n, sau qud trinh thuc Tom tat: Trong khi thuc trgng xu ly ngxdu tgi VietNam hi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN