tailieunhanh - Báo cáo thường niên 2012: Tập đoàn Vingroup

Tài liệu gồm các nội dung chính: Tổng quan Vingroup, hoạt động năm 2012, định hướng chiến lược của Vingroup, chính sách nhân sự, trách nhiệm với cộng đồng,. chi tiết nội dung tài liệu. | Địa chỉ liên hệ: TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Vincom Village, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam Tel: (84 4) 3974 9999

TỪ KHÓA LIÊN QUAN