tailieunhanh - Đánh giá khả năng thực hiện và kết quả của kiểu nối cao ống gan hỗng tràng tận tận theo rouxen-Y trong phẫu thuật cắt nang ống mật chủ ở trẻ em

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng thực hiện và kết quả của kiểu nối cao ống gan - hỗng tràng tận-tận theo rouxen-Y trong phẫu thuật cắt nang ống mật chủ ở trẻ em. Nghiên cứu tiền cứu được thực hiện trên 207 trường hợp cắt nang ống mật chủ từ 26 ngày - 15 tuổi tại bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. | Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 Nghiên cứu Y học ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ CỦA KIỂU NỐI CAO ỐNG GAN-HỖNG TRÀNG TẬN-TẬN THEO ROUX-EN-Y TRONG PHẪU THUẬT CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM Trương Nguyễn Uy Linh * TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá khả năng thực hiện và kết quả của kiểu nối cao ống gan-hỗng tràng tận-tận theo Rouxen-Y trong phẫu thuật cắt nang ống mật chủ ở trẻ em. Đối tượng - Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu được thực hiện trên 207 trường hợp cắt nang ống mật chủ từ 26 ngày – 15 tuổi tại bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả: Nối cao ống gan-hỗng tràng tận- tận được thực hiện trong 82,61% trường hợp. Không có trường hợp tử vong hay mổ lại. Với thời gian theo dõi sau mổ từ 22 - 46 tháng (trung bình: 32 ± 7,4 tháng), biến chứng được ghi nhận ở 14 bệnh nhi (6,76%), không có sự khác biệt giữa 2 kiểu nối tận-tận và tận-bên. Kết luận: Nối cao ống gan-hỗng tràng tận-tận có tính khả thi và an toàn. Từ khóa: Nang ống mật chủ, trẻ em ABSTRACT EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF REALIZATION AND THE RESULT OF HIGH END-TO-END ROUX-EN-Y HEPATICOJEJUNOSTOMY IN CHOLEDOCHAL CYST EXCISION IN CHILDREN Truong Nguyen Uy Linh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 – 2012: 119 - 124 Purpose: The aim of this study was to evaluate the possibility of realization and the result of high end-to-end Roux-en-Y hepaticojejunostomy anastomosis in choledochal cyst excision in children. Material and methods: A follow-up study on 207 cases of choledochal cyst excisions, aged from 26 days to 15 years at Children’s Hospital N. 1, Ho Chi Minh City. Results: High end-to-end Roux-en-Y hepaticojejunostomy anastomosis were carried out in 82,61% of cases. No patient needed reoperation, Mortality of this series was 0%. With time of follow-up was 22-46 months (average: 32 ± 7,4 months), complications was realized in 14 patients (6,76%) and no differences between two type of end-to-end and end-to-side anastomosis. Conclusion: High end-to-end

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN