tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Viettel giai đoạn 2012-2017

Mục tiêu của đề tài tổng hợp cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược kinh doanh; phân tích các căn cứ để hoạch định chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Viettel giai đoạn 2012-2017; vận dụng các công cụ lựa chọn và hoạch định chiến lược đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho tập đoàn Viettel giai đoạn 2012 - 2017. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- TRẦN VĨNH NAM HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TẬP ĐOÀN VIETTEL GIAI ĐOẠN 2012 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ---------------------------------- TRẦN VĨNH NAM HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TẬP ĐOÀN VIETTEL GIAI ĐOẠN 2012-2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐỖ THÀNH PHƯƠNG Hà Nội – Năm 2013 Luận văn thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH . 3 MỞ ĐẦU . 5 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ. 8 CHIẾN LƯỢNG KINH DOANH . 8 . Khái niệm về chiến lược và hoạch định chiến lược : . 8 . Khái niệm chiến lược: . 8 . Các loại chiến lược . 9 . Quản trị chiến lược: 13 . Vai trò của chiến lược đối với doanh nghiệp 14 . Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh: 15 . Xác định Tầm nhìn/Sứ mệnh của doanh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN