tailieunhanh - Đặc điểm lâm sàng và điều trị nhiễm khuẩn ổ bụng sau phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

Mục tiêu nghiên cứu trình bày về kinh nghiệm bước đầu trong chẩn đoán và xử trí nhiễm khuẩn ổ bụng sau cắt ruột thừa nội soi. Nghiên cưu tiến hành tại các trường hợp nhiễm khuẩn ổ bụng sau cắt ruột thừa nội soi từ tháng 1/2010 đến tháng 5/2011. | Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN Ổ BỤNG SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT RUỘT THỪA Nguyễn Thanh Phong* TÓM TẮT Đặt vấn đề: Ngày nay, cắt ruột thừa qua nội soi ổ bụng được thực hiện cho hầu hết các trường hợp viêm ruột thừa cấp tại các bệnh viện. Có sự gia tăng tỉ lệ nhiễm khuẩn ổ bụng sau cắt ruột thừa nội soi so với mổ mở. Trong nước chưa có nhiều nghiên cứu về bệnh này. Mục tiêu nghiên cứu: Kinh nghiệm bước đầu trong chẩn đoán và xử trí nhiễm khuẩn ổ bụng sau cắt ruột thừa nội soi. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu các trường hợp nhiễm khuẩn ổ bụng sau cắt ruột thừa nội soi từ tháng 1/2010 đến tháng 5/2011. Kết quả: 18 trường hợp nhiễm khuẩn ổ bụng sau cắt ruột thừa nội soi được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Bình Dân, có 10 nữ, 8 nam, ngày hậu phẫu trung bình 10,3 (4-21). Kích thước ổ nhiễm khuẩn trung bình 37,5 mm (2-94 mm). Có 4 trường hợp phải mổ lại qua nội soi dẫn lưu ổ tụ dịch, 2 trường hợp mổ mở cắt mỏm ruột thừa còn sót, 1 trường hợp chọc hút dẫn lưu qua siêu âm, 11 trường hợp điều trị nội. Kết luận: Nhiễm khuẩn ổ bụng sau cắt ruột thừa nội soi xảy ra vào thời gian hậu phẫu. Đa số đáp ứng điều trị nội. Can thiệp phẫu thuật khi ổ nhiễm khuẩn lớn 50 mm. Từ khóa: Cắt ruột thừa qua nội soi, nhiễm khuẩn ổ bụng, mỏm ruột thừa. ABSTRACT CLINICAL FINDINGS AND TREATMENT OF INTRA-ABDOMINAL INFECTIONS AFTER LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY Nguyen Thanh Phong* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 114 - 120 Backgound: Laparoscopic appendectomy is used for almost acute appendicitis at hospitals. There is an increased rate of intra-abdominal infections after laparoscopic appendectomy (LA) compared with open appendectomy (OA). There have been no report in medical researchs. The aim of the study: We report our experiences in diagnosis and treatment of intra-abdominal infections after laparoscopic appendectomy. Methods: We completed a retrospective review to all .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN