tailieunhanh - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Bài viết Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu trình bày nội dung về tập trung phân tích các điều kiện thực tế và từ đó đưa ra những giải pháp để thực hiện các mục tiêu đã đề ra cho giai đoạn tiếp theo trong điều kiện tác dộng của biến đổi khí hậu (BĐKH). Trong thời gian tới, vùng ĐBSH cấn thực hiện đồng bộ các giải pháp chung,. . | KIHHNGHl

TỪ KHÓA LIÊN QUAN