tailieunhanh - Bức tranh chung về doanh nghiệp nhà nước hiện nay

Bài viết Bức tranh chung về doanh nghiệp nhà nước hiện nay trình bày 3 nội dung bài viết thực trạng DNNN hiện nay và các yếu tố tác động, những yếu kém, bất cập và vấn đề đặt ra, một số định hướng đổi mới khu vực DNNN,. bài viết. | nnnnTHONGTiND BCrC TRANH CHUNG V^ DOANH NGHl£P NhA Nl/dC H