tailieunhanh - Kinh nghiệm tái cơ cấu kinh tế trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Bài viết Kinh nghiệm tái cơ cấu kinh tế trên thế giới và bài học cho Việt Nam trình bày 4 nội dung về: khái niệm tái cơ cấu kinh tế, bối cảnh đặt ra tái cơ cấu kinh tế, kinh nghiệm tái cơ cấu kinh tế trên thế giới, một số bài học rút ra cho Việt Nam,. . | DDDKINHNGHlfM-THUCTliNi KINH NGHI£M TAI CO CAU KINH T^ TREN T H ^ GI(5

TỪ KHÓA LIÊN QUAN