tailieunhanh - kết quả phẫu thuật nội soi điều trị viêm mũi xoang mạn tính tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Bài viết tập trung nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm mũi xoang mạn tính có chỉ định phẫu thuật nhằm đánh giá kết quả PTNS điều trị viêm mũi xoang mạn tính tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. | KÕT QU¶ PHÉU THUËT Néi SOI ®iÒu TRÞ VIªM Mòi XOANG M¹N TÝNH T¹i BÖNH ViÖNTR-êNG ®¹i HäC Y D-îC HuÕ Nguyễn Lưu Trình*; Đặng Thanh*; Phan Văn Dưng** TãM T¾T Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, có can thiệp lâm sàng 47 bệnh nhân (BN) viêm mũi xoang mạn tính (VMXMT) được phẫu thuật nội soi (PTNS) mũi xoang, ch n đo n trước mổ và đ nh gi kết quả sau mổ qua triệu chứng cơ năng, nội soi và CT-scan. ết quả: - ết quả phẫu thuật qua so s nh tỷ lệ triệu chứng cơ năng trước và sau mổ: đau nhức đầu mặt giảm từ 89,4% xuống còn 57,4%, nghẹt mũi từ 97,9% xuống còn 68,1%, chảy mũi từ 97,8% xuống còn 66%, giảm hoặc mất khứu gi c từ 78,7% xuống còn 23,4%. Mức độ triệu chứng sau mổ cũng nhẹ hơn. ết quả tốt 27,7%, kh 55,3%, trung bình 17%, không có kết quả kém. - ết quả PTNS: tốt 17,1%, kh 72,3%, trung bình 10,6%, không có kết quả kém. - ết quả phẫu thuật qua CT-scan: trở về bình thường 21,3%; độ I: 40,4%; độ II: 19,1%; độ III: 6,4%; độ IV: 12,8%. PTNS mũi xoang là một phương ph p tốt điều trị VMXMT. * Từ khóa: Viªm mũi xoang mạn tính; Phẫu thuật nội soi mũi xoang; Triệu chứng cơ năng. RESULTS OF ENDOSCOPIC SINUS SURGERY IN TREATMENT OF CHRONIC RHINOSINUSITIS AT HUE MEDICINE AND PHARMACY COLLEGE HOSPITAL summary 47 patients suffering from chronic rhinosinusitis, were diagnosed preoperatively and evaluated the results postoperatively through functional symptoms, nasal endoscopy and CT-scan, and were studied by prospective and descriptive study with clinical interventions. Results: - Surgical results by comparison the rates of functional symptoms preoperatively versus postoperatively: cephalo-facial pain from down to , nasal obstruction from down to , nasal discharge from down to 66%, hyposmia or anosmia from down to . The gravity of postoperative functional symptoms was also slighter. Results: very good , good , medium 17%, no bad. - Surgical results through nasal endoscopy: very good , good , medium , no bad. - Surgical results .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    126    0    24-07-2024
26    115    2    24-07-2024