tailieunhanh - Định lượng đồng thời dexamethason acetat betamethason và prednisolon bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao để kiểm tra một số chế phẩm đông dược

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm định lượng đồng thời dexamethason acetat, betamethason và prednisolon bằng HPLC để kiểm tra một số chế phẩm đông dược. nội dung chi tiết của tài liệu. | TẠP CHÍ Y – DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 1 - 2013 ĐỊNH LƢỢNG ĐỒNG THỜI DEXAMETHASON ACETAT BETAMETHASON VÀ PREDNISOLON BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO ĐỂ KIỂM TRA MỘT SỐ CHẾ PHẨM ĐÔNG DƢỢC Đào Văn Đôn*; Nguyễn Hồng Hải** Nguyễn Thị Thủy*; Nguyễn Thị Thanh Phương** TÓM TẮT Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng đồng thời đồng thời dexamethasone acetate (DA), betamethasone (BE) và prednisolone (PR) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Điều kiện HPLC: cột sắc ký Gemini C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm), detector UV, pha động ACN:H 2O (45:55, v/v), tốc độ dòng 1,5 ml/phút, thể tích bơm mẫu 10 µl. Quy trình định lượng này đã được thẩm định đầy đủ. Trong khoảng 5 - 200 g/ml, diện tích peak và nồng độ có tương quan tuyến tính với hệ số tương quan ~ 1. Giới hạn định lượng của 3 chất DA, BE và PR lần lượt là 1,0 g/ml, 0,5 g/ml và 0,5 g/ml. Độ chính xác < 2%. Độ đúng 92 - 100%. Quy trình này hoàn toàn có thể ứng dụng để kiểm tra DA, BE và PR trong các chế phẩm đông dược trên thị trường. * Từ khóa: Glucocorticoid; Dexamethason acetat; Betamethason; Prednisolon; S¾c ký láng hiÖu n¨ng cao; Thuốc đông dược. SIMULTANEOUS DETERMINATION OF DEXAMETHASONE ACETATE, BETAMETHASONE AND PREDNISOLONE IN HERBAL MEDICINES BY HPLC Summary A HPLC method for the simultaneous determination of 3 glucocorticoids (dexamethasone acetate, betamethasone and prednisolone) in herbal medicines was validated. Using acetonitrile and water as the mobile phase, Gemini C18 (250 x nm, 5 µm) column, UV detection at 240 nm and flow at ml/min, the glucocorticoids were separated satisfactorily within 12 minutes. The quantitation limits of dexamethasone acetate, betamethasone and prednisolone were about g/ml, g/ml and g/ml, respectively. The calibration curve of each glucocorticoid had a correlation coefficient close to 1. The precisions were all less than 2%. The recovery rates of extraction were 92 - 100% for all glucocorticoids. This method can be used to detemine dexamethasone acetate,

TỪ KHÓA LIÊN QUAN