tailieunhanh - Tính chất sóng ánh sáng_Lý thuyết

Tham khảo tài liệu 'tính chất sóng ánh sáng_lý thuyết', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | go Lan TÍNH CHAT SONG CỦA Anh sang 0 76pm X x n c v n 0 Hiên tượng tan sắc anh sang Anh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính .Khi qua láng kính chum ánh sáng tráng không những bị lệch ve phíá đáy láng kính má côn bị tách rá thánh nhiều chum sáng đơn sác khác nháu cô máu biến đôi liền tuc từ đô đến tím gôi lá hiện tữơng tán sác ánh sáng . Chiết suất n táng dán háy cô bữơc sông giám dán từ tiá đô đền tiá tím nền các tiá lô cô gôc lệch táng dán tữ đô đền tím . Anh sáng tiá đô ơ đáu dái máu liền tuc cô bữơc sông Ả Anh sáng tiá tím ơ cuối dái máu liền tuc cô bữơc sông Ả 0 4 Lim Ả. Bữơc sông ánh sáng Ả v nều truyền trông chán không ẢO c - o 1 1 Ả Xềt tiá sáng đơn sác Nền gôc tơi i vá gôc chiềt quáng A củá láng kính lá các gôc nhô thì gôc lềch lá D n - 1 A Gôc lềch D đát giá trị cực tiều khi i i r r A Tiá tơi vá tiá lô đôi xứng vơi nháu quá mát pháng phán giác gôc chiềt quáng A D Dmin 2i - A sin Dmi2 A A 01 Hiên tượng giao thoa anh sắng Lá hiền tữơng khi hái sông ánh sáng kềt hơp gáp nháu. Vung hái sông gáp nháu cô những vạch rất sáng ván sáng xền kề những vách tôi ván tôi gôi lá các ván giáô thôá . 1 Vị trí vân sâng vân tô i khoảng vân sô vân thí nghiệm Young Hiều đữơng đi ỗ d2 - d1 -D Nều tái M lá ván sáng Hái sông tữ S1 vá S2 truyền đền M lá hái sông cung phá ỗ D kẢ x k- áD vơi kEZ k 0 x 0 M trung O Ván sáng trung tám háy ván sáng bác O k 1 Ván sáng bác 1 thữ nhất k 2 Ván sáng bác 2 thữ hái . Nều tái M lá ván tôi Hái sông từ S1 vá S2 truyền đền M lá hái sông ngữơc phá ỗ áx 2k 1 Ả x k 1 - D vơi kEZ D 2 2 á k 0 háy k -1 Ván tô i thứ nhất k 1 háy k -2 Ván tôi thữ hái k 2 háy k -3 Ván tôi thữ bá. ẢD Khôáng ván i Lá khôáng cách giữá hái ván sáng háy hái ván tôi liền tiềp i á Sô ván sáng vá ván tôi ơ phán nữá trền vá nửá dữơi ván sáng trung tám hôán tôán giông hềt nháu đôi xứng nháu vá xền kề nháu . Gôi L lá bề rông củá vung giáô thôá trền mán thì sô khôáng ván lá gọc Lan N Y. Gọi n là phan nguyên cua N hay N n phan thập phân thì Nêu n chan sO0 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.