tailieunhanh - Khảo sát thực trạng cung ứng và sử dụng dược liệu vị thuốc y học cổ truyền tại các Bệnh viện Y học Cổ truyền từ năm 2010-2012

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát được thực trạng cung ứng - sử dụng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền (YHCT) tại bệnh viện YHCT từ năm 2010 - 2012. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp cả định tính và định lượng tại các bệnh viện YHCT đại diện cho 8 vùng địa lý trong toàn quốc có sử dụng số liệu thứ cấp và hồi cứu một số thông tin. | TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 4-2016 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG DƢỢC LIỆU VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TẠI CÁC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỪ N M 2010 - 2012 Trần Thị Hồng Phương*; Phạm Văn Hải* TÓM TẮT Mục tiêu: khảo sát được thực trạng cung ứng - sử d ng dược liệu, vị thuốc y học cổ truy n (YHCT) tại bệnh viện YHCT từ năm 2010 - 2012. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp cả định tính và định lượng tại các bệnh viện YHCT đại diện cho 8 vùng địa lý trong toàn quốc có sử d ng số liệu thứ cấp và hồi cứu một số thông tin. Kết quả: chi phí mua thuốc trong bệnh viện được cung cấp từ 3 nguồn: bảo hiểm xã hội chi trả; BN tự chi trả và từ các nguồn khác; 58,3% bệnh viện có hoạt động chế biến dược liệu; có 12 vị thuốc bệnh viện YHCT sử d ng nhi u trong bệnh viện. Kết luận: chi phí mua thuốc YHCT được các bệnh viện chi trả bằng 3 nguồn: bảo hiểm xã hội chi trả 74,45%; BN tự trả 20,35%, một phần từ nguồn khác trả 5,2%; chất lượng thuốc YHCT sử d ng tại các cơ sở khám chữa bệnh chưa được kiểm soát chặt chẽ. * Từ khóa: Y học cổ truy n; Cung ứng và sử d ng dược liệu. Survey Using and Supplying Herbal Material in Hospitals of Traditional Medicine from 2010 to 2012 Summary Objectives: To survey the supply - use medicinal herbs, traditional medicine herbs in hospitals of traditional medicine from 2010 to 2012. Subjects and methods: Cross-sectional descriptive study, combining both qualitative and quantitative study on hospitals of traditional medicine representing eight ecological regions in the country, using secondary data and some information retrospectively. Results: The cost of buying drugs in hospital was provided from three sources: social security payments; self-pay patients and from other sources; of hospitals had medical material processing; about 12 herbal medicines were used in hospitals. Conclusion: The cost of buying traditional medicine in hospitals were paid in three sources: social security payments ; self-pay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN