tailieunhanh - Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn hóa học của học sinh trung học phổ thông

Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trung học phổ thông đang là vấn đề đáng quan tâm hiện nay, trong đó có năng lực tự học. Việc khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trường trung học phổ thông sẽ giúp cho giáo viên có thể đề xuất những giải pháp khả thi để bồi dưỡng năng lực tự học môn Hóa học, nhằm nâng cao chất lượng dạy học. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 421 (Kì 1 - 1/2018), tr 36-38 KHẢO SÁT MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Cao Cự Giác - Trường Đại học Vinh Nguyễn Thị Phượng Liên - Trường Đại học Sài Gòn Ngày nhận bài: 25/07/2017; ngày sửa chữa: 31/07/2017; ngày duyệt đăng: 11/08/2017. Abstract: Renovation of teaching methods towards learner’s competence development, including self-study ability, has been concerned much in current period today. In this article, authors present results of a survey of the level of self-study competence in chemistry of high school students. These results can be seen as the foundation to propose solutions to enhance self-study ability for student in learning chemistry, thus improve teaching quality at high school. Keywords: Survey, self-study compentence, chemistry, high school. 1. Mở đầu Hiện nay, ngành giáo dục đã và đang có những bước đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của công cuộc phát triển và hội nhập của đất nước Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh (HS) những năng lực (NL) cốt lõi sau: - Các NL chung mà tất cả các môn học và hoạt động giáo dục đều góp phần hình thành, phát triển ở HS như: tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; sáng tạo; - Các NL đặc thù, chủ yếu do một hoặc một vài môn học/hoạt động giáo dục hình thành, phát triển ở HS như: ngôn ngữ; tính toán, tìm hiểu tự nhiên và xã hội; công nghệ; tin học; thẩm mĩ; thể chất. Bên cạnh mục tiêu chính là hình thành, phát triển các NL cốt lõi, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể còn nhằm phát hiện, bồi dưỡng NL chuyên biệt (năng khiếu) cho HS [1]. Trong đó, năng lực tự học (NLTH) thuộc nhóm NL chung và theo chúng tôi có thể coi là yếu tố then chốt, quyết định sự thành bại cho việc hình thành và phát triển các NL còn lại. 2. Nội dung nghiên cứu . Một số vấn đề lí luận . Tự học (TH) . Khái niệm TH. Theo Nguyễn Cảnh Toàn: “TH là tự mình động não, suy nghĩ, sử dụng các NL trí .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN