tailieunhanh - Sử dụng phương pháp Entropi cực đại nghiên cứu biến thiên thế kỷ chu kỳ ngắn trường địa từ

Mục tiêu bài viết nhằm giới thiệu khái quát về phương pháp Entropi cực đại nghiên cứu biến thiên thế kỷ chu kỳ ngắn trường địa từ. Mời các bạn tham khảo! | Tap chi CAC KHOA H vE rnnt sAr DAI SIJ DUNG PHUONG PHAP ENTROPI gUC Td Id NGHIEN CUU BIfiN TTMX CHU TCi XCAX TRUONTG DIA TIJ I-E NCOC THA{H, LE MINH TNT6T t&' I. MO DAU u = -)- llogs(fldf 4f* _i^ trong d6 f1=(2Jt)-r - rin (1) so Nyquist, At - brr6c lay mAu theo thoi gian De cuc dai ho6 hdrn entropi ta su lagrange It = -M "' M' Didu d6 dua ddn v bnito6n bien phen minghiOm duoc tim du s(f) phuong ph6p vi = thuAt to6n xii l!'kh6c nhau' : (2) I r"lt 'l t'l +f y, exn(-iZnf,ltll trong d6 Py*1 - sci, Yj - h0 sO sai s0 ti€n do6n' rr6c S(fl-xac dinh bAi cOng thric (2) ld mat do pho entroPl' hdm ho6 dai cuc luong tu Trong gAn dirng bAc nhdt dAy gi6 tri trung binh nim c6c thanh phAn truong dia tu duoc coi nhu Id mOt qu6 trinh ng5u nhiOn tuy€n tinh dung' nghra lap doc ld dAy cfra gla binh vd phuong sai thdl gian. Qui trinh ngau nhicn tuy€n tinh leii "Oi quy dune co ttrd Uidu di6n bang qul trinh tu hdi : t,ac -11 nCr,r han cho boi he thfc nam, 30 nam, 20 ndm vi l1 nirn [Sl' Muc dich cua bdi blo nd5-. nhem gioi lhieu i{hii quit v€ phuong phip entropi cgc d4r vi ip dung pt uong phap nay dd phan tich phti gii tn trung tinn ciia c6c thdnh phdn truong dia ru ghi ur dii Chambon-la-ForOt. II. PHUONG PHAP ENTROPI CUC D+I \: = c(-Xt-: + ceX-: * "' * cr'vX1-v * c[1 (3) \ r'6i N - dQ dai t-Ct liOu ' ctr' :;r*r ,Jo t = c6 . oi, ta he so tu h6i quy, cq - dii tidng 6n tring - *n= =,. bhh ban; kh6ng vd phuong sai ofi, Thuc hien bien ddi trinh (3) ta duoc ' Z cho clhai vd cria phuong X(Z) - X(Z) (atZ+ a2Z2 + + aylZM) = A(Z) "' + (4) 27 _-: I trong d6 Z ' '1 lx(z)l- = exp(i2rf), A(Z) = oit' ft d6 suy ra : (5) = tu Phuong trinh (5) ld mAt do phti cfra qul trinh hdi qqy (3) c6 thd vidt dudi dang : s(f) o; = l'-*.,*",- bAcn32. ru. r-i ci o-* 8E EE Ebo o o oE88g8 oqao6 5q9TS !o lo ^co ooo oo Tq @ XE 9)$ N @ () oR s Ro\ t N '4) fE I .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.