tailieunhanh - Sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam

Sáp nhập là việc một hoặc một số TCTD cổ phần được nhập (gọi là TCTD cổ phần được sáp nhập) vào một TCTD cổ phần khác (gọi là TCTD cổ phần sáp nhập). Sau khi sáp nhập, toàn bộ hoạt động của TCTD cổ phần được sáp nhập được nhập vào TCTD cổ phần sáp nhập và TCTD cổ phần được sáp nhập chấm dứt hoạt động; toàn bộ các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động của TCTD cổ phần được sáp nhập được chuyển giao cho TCTD cổ phần sáp nhập thực hiện. | Kinh Tế, Tài Chính - Các Góc Nhìn THỊ THU THỦY T heo Nghị định 141/2006/ NĐ-CP, chậm nhất đến ngày 31/12/2008 mức vốn pháp định tối thiểu của một NHTM phải đạt mức tỷ đồng và đến ngày 31/12/2010 phải lên đến tỷ đồng. Để thực hiện nghị định trên, NHNN đã đưa ra yêu cầu các TCTD phải trình hồ sơ đề nghị chấp thuận tăng vốn chậm nhất vào ngày 30/6/2010, đối với các TCTD trình hồ sơ nhưng không được chấp thuận, chậm nhất là ngày 30/9/2010 phải có phương án chấm dứt tư cách pháp nhân. Như vậy, nếu không đảm bảo đủ vốn thì hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng được xem là một giải pháp cho các NHTM VN nhất là đối với các ngân hàng nhỏ. Sáp nhập và mua lại (M&AMerger and Acquisition) là thuật 6 ngữ tiếng Anh thông dụng trên quốc tế, gồm nhiều hình thức sáp nhập (merger), hợp nhất (consolidation) và mua lại (acquisition). Theo QĐ 241/1998/QĐ-NHNN ngày 15/7/1998 của Thống đốc NHNN về Qui chế sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng cổ phần VN thì: - Sáp nhập là việc một hoặc một số TCTD cổ phần được nhập (gọi là TCTD cổ phần được sáp nhập) vào một TCTD cổ phần khác (gọi là TCTD cổ phần sáp nhập). Sau khi sáp nhập, toàn bộ hoạt động của TCTD cổ phần được sáp nhập được nhập vào TCTD cổ phần sáp nhập và TCTD cổ phần được sáp nhập chấm dứt hoạt động; toàn bộ các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động của TCTD cổ phần được sáp nhập được chuyển giao cho TCTD cổ phần sáp nhập thực hiện. Việc PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 8 - Tháng 12/2010 giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cổ đông của TCTD cổ phần được sáp nhập do các TCTD cổ phần tự thoả thuận. - Hợp nhất là việc hai hay nhiều TCTD cổ phần hợp nhất với nhau (gọi là TCTD cổ phần hợp nhất) thành một TCTD cổ phần mới (gọi là TCTD cổ phần hợp nhất). Sau khi hợp nhất, toàn bộ hoạt động của TCTD cổ phần xin hợp nhất được nhập vào TCTD cổ phần hợp nhất và TCTD cổ phần xin hợp nhất chấm dứt hoạt động; toàn bộ các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động của TCTD cổ phần xin hợp nhất được chuyển giao cho

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.