tailieunhanh - Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ trường Sĩ quan chính trị

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là nội dung quan trọng nhất, bao trùm chi phối tất cả những nội dung khác của nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng. Là cơ sở bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, phát huy trí tuệ của các đảng viên và tạo nên sức mạnh của tổ chức Đảng. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 423 (Kì 1 - 2/2018), tr 9-10; 18 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC “TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, CÁ NHÂN PHỤ TRÁCH” Ở CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ Trần Mạnh Phương - Trường Sĩ quan Chính trị Ngày nhận bài: 17/04/2017; ngày sửa chữa: 21/04/2017; ngày duyệt đăng: 19/05/2017. Abstract: “Collective direct, individuals undertake” is dominant and the most important content in aspects of the principle of democratic centralization - the basic principle in organization of the Vietnamest communist Party. This is the basis to ensure the unity of the will and action, promote the wisdom of party members and create the power of the Party. Keywords: Party organization, leader, principle. 1. Mở đầu Quán triệt nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” của Đảng, những năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường và các cấp ủy, tổ chức đảng đã thường xuyên bám sát Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ IX xác định: “Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo; không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy, cán bộ, đảng viên theo hướng dân chủ, sát thực tế, nói đi đôi với làm; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì” [1; tr 40]. Theo đó, các tổ chức đảng trong Đảng bộ nhà trường đã xây dựng và thường xuyên bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác. Mọi vấn đề thuộc về chủ trương, biện pháp lãnh đạo đều được phân công cá nhân chuẩn bị chu đáo, được bàn bạc dân chủ trong hội nghị cấp ủy, tổ chức đảng và quyết định theo đa số. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau đều được thảo luận kĩ, kết luận rõ trước khi biểu quyết thông qua. Trong tổ chức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN