tailieunhanh - Áp dụng thuật toán tách tiền chấn và dư chấn từ danh mục động đất Đông Nam Á

Trong bài viết này, vấn đề phân chia các cửa sổ trong không gian DD(MM) và thời gian TP(MM) áp dụng thuật toán tách tiền chấn và dư chấn từ danh mục động đất Đông Nam Á. Mời các bạn tham khảo! | vd Tap chi cAc KHOA H rMtoAr Ap DUNG THUAT Tonrr{ TACH TIfiN cnArlr vA p$xc NAN4 A DU CHAT TU DA1H MUC DQNG pAr NGO THI LU MQt trong nhfing nhiOm vu quan trong trong nghi€n ciru dia chdn ld x6c dinh co cau ben trong cua chinh qu6 trinh dia chdn, kh0ng phu thuOc vdo c6c tii liOu kh6c nhu kidn tao, dia chdt.'. Do do, h tap hop c6c tran dong ti€n chAn, du chan duoc vd ti€n chAn vd du chdn mic du dd c6 r{t nhidu cOng trinh tiOn hinh theo hrrdng ndy. C6c phuong ph6p tAch tidn chdn vi du chdn, dd dugc thio luAn trong nhidu cOng trinh [] Trong sO c6c phuong phAp ndr. phu'-ng phap cua thoi gian r,phuong phip cua uc gii chu i nhen manh. sci khong gran, dugc nhidu s0 Phdn l6n c6c phuong ph6p tach tidn chArr vi du chdn truoc day 1p dung cho c6c Fan dOng dAt voi magnitut lon, vi vay kdt qui con phu thu6c vio mric dai di€n cria danh muc dong ddt. Dd ktr6c phuc han ch€ nAy, ch(rng tOi 6p dung phuong ph6p "cua sti" [4] dd t6ch tidn chdn vd du chdn tu danh muc dOng ddt dOi vdi khu vuc DOng Nam A' Phuong ph6p "cua scj" duoc xem nhu mOt trong cic phuong ph6p c6 hi0u qu6 trong khi phan tich c6c danh muc dOng d{t;b'itn chdt cria phuong ph6p ld lua chgn tiOu chudn phu thuOc cita mOt cap dOng ddt vio mOt nh6m tidn chdn, drr chdn. Theo c6ch tidp cAn ndy, hai trfln dOng ddt thuoc veo mOt nh6m dQng d{t c6 lien quan idn nhau, n€u khoang cAch gifia c6c chan tAm ciia chirng vd ddng thoi cri hi0u girla c6c thdi didm ndy sinh chtng khOng vuot qu6 c6c gioi han x6c dinh trong su phu thu0c vdo magnitut ciia dong ddt manh nhdt trong ch0ng. Didu kiOn liOn quan cria hai ffan dong dat (l'l' 9l' Ml, Tl) vd (, 92, M2, T2) duoc bidu di6n boi bidu thfc 18 : R(1"1, 91, ),2,7 Ms7 6 5,0, kdt qui ciia ch0ng tQi phn hgp vdi [4], con ddi v6d c6c rran ttong tldt c6 M5 7 7 6

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
210    88    0    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.