tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao trong công ty cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn Hà Nội

Luận án đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm vận dụng thành công phương pháp quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao trong công ty cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn Hà Nội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo. | Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trường đại học kinh tế quốc dân Nguyễn việt cường Quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao trong công ty cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn hà nội Hà Nội - 2016 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trường đại học kinh tế quốc dân Nguyễn việt cường Quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao trong công ty cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn hà nội Chuyên ngành : quản trị kinh doanh Mã số : 62 34 01 02 Người hướng dẫn khoa học: . nguyễn kế tuấn Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tụi xin cam đoan luận ỏn: “Quản trị theo mục tiờu của nhà quản trị cấp cao trong cụng ty cổ phần kinh doanh đa ngành trờn địa bàn Hà Nội” là cụng trỡnh nghiờn cứu của riờng tụi. Cỏc số liệu, kết luận nờu trong luận ỏn là trung thực, cú nguồn gốc rừ ràng. Tỏc giả luận ỏn Nguyễn Việt Cường LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiờn, tụi xin bày tỏ lũng biết ơn đến Ban Giỏm hiệu, cỏc thầy cụ giỏo tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dõn đó giảng dạy, hướng dẫn và trang bị cho tụi kiến thức và kinh nghiệm trong suốt khoỏ học! Tụi xin chõn thành cảm ơn . Nguyễn Kế Tuấn đó hướng dẫn và đúng gúp những ý kiến quý bỏu cho tụi trong suốt quỏ trỡnh thực hiện luận ỏn tiến sĩ này. Tụi cũng xin trõn trọng cảm ơn: . Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dõn; . Hoàng Văn Cường - Phú Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dõn; . Nguyễn Văn Thắng - Viện trưởng Viện Quản lý chõu Á Thỏi Bỡnh Dương đó nhiệt tỡnh giỳp đỡ, gúp ý chõn thành và chia sẻ những kinh nghiệm quý bỏu để tụi thực hiện nghiờn cứu. Xin cảm ơn cỏc nhà khoa học, cỏc tổ chức, cỏ nhõn đó giỳp đỡ tụi định hướng nghiờn cứu cũng như cung cấp những tài liệu, thụng tin rất bổ ớch, tạo điều kiện thuận lợi để tụi thu thập dữ liệu. Xin cảm ơn gia đỡnh, người thõn, đồng nghiệp, bạn bố, đó luụn động viờn, khuyến khớch và tạo mọi điều kiện để giỳp tụi hoàn thành luận ỏn. Tỏc giả luận ỏn Nguyễn Việt Cường MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN