tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao trong công ty cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn Hà Nội

Luận án đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm vận dụng thành công phương pháp quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao trong công ty cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn Hà Nội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo. | Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n NguyÔn viÖt c−êng Qu¶n trÞ theo môc tiªu cña nhµ qu¶n trÞ cÊp cao trong c«ng ty cæ phÇn kinh doanh ®a ngµnh trªn ®Þa bµn hµ néi Hµ Néi - 2016 Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n NguyÔn viÖt c−êng Qu¶n trÞ theo môc tiªu cña nhµ qu¶n trÞ cÊp cao trong c«ng ty cæ phÇn kinh doanh ®a ngµnh trªn ®Þa bµn hµ néi Chuyªn ngµnh : qu¶n trÞ kinh doanh M· sè : 62 34 01 02 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: . nguyÔn kÕ tuÊn Hµ Néi - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án: “Quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao trong công ty cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn Hà Nội” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết luận nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận án Nguyễn Việt Cường LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã giảng dạy, hướng dẫn và trang bị cho tôi kiến thức và kinh nghiệm trong suốt khoá học! Tôi xin chân thành cảm ơn . Nguyễn Kế Tuấn đã hướng dẫn và đóng góp những ý kiến quý báu cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án tiến sĩ này. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn: . Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; . Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; . Nguyễn Văn Thắng - Viện trưởng Viện Quản lý châu Á Thái Bình Dương đã nhiệt tình giúp đỡ, góp ý chân thành và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để tôi thực hiện nghiên cứu. Xin cảm ơn các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ tôi định hướng nghiên cứu cũng như cung cấp những tài liệu, thông tin rất bổ ích, tạo điều kiện thuận lợi để tôi thu thập dữ liệu. Xin cảm ơn gia đình, người thân, đồng nghiệp, bạn bè, đã luôn động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để giúp tôi hoàn thành luận án. Tác giả luận án Nguyễn Việt Cường MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.