tailieunhanh - Giám sát an toàn tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Mô hình của các thị trường phát triển và vận dụng ở Việt Nam

Trong các yếu tố để xem xét sự đảm bảo về tài chính của một doanh nghiệp bảo hiểm, khả năng thanh toán (solvency) là mối quan tâm hàng đầu của cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng bảo hiểm, các cổ đông - nhà đầu tư cũng như các tổ chức xếp hạng tín nhiệm. | Kinh Tế, Tài Chính - Các Góc Nhìn THS. NGUYỄN TIẾN HÙNG & THS. VÕ ĐÌNH TRÍ T rong các yếu tố để xem xét sự đảm bảo về tài chính của một doanh nghiệp bảo hiểm, khả năng thanh toán (solvency) là mối quan tâm hàng đầu của cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng bảo hiểm, các cổ đông - nhà đầu tư cũng như các tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Mối quan tâm này càng đặc biệt hơn khi chính “sự cố” của một doanh nghiệp bảo hiểm lớn (AIG) được coi là khởi đầu cho cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008 vừa qua. Hệ quả tất yếu có thể nhận thấy là hậu khủng hoảng, các quốc gia sẽ siết chặt giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm. Hiện nay, các nước trên thế giới và VN áp dụng mô hình giám sát nào đối với khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm? Những hiệu chỉnh nào cần thiết ở VN nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường bảo hiểm trong bối cảnh hội nhập? Đó là những vấn đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết này. 1. Giám sát khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm ở VN . Thực trạng Hiện nay, việc giám sát khả năng thanh toán của các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại VN dựa vào biên khả năng thanh toán tối thiểu. Mục thông tư 156/2007/ TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài Chính quy định cách xác định biên khả năng thanh toán tối thiểu như sau: “3. Biên khả năng thanh toán tối thiểu: . Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ là số lớn hơn của các kết quả tính toán sau: + 25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán; + 12,5% của tổng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán. Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm không đáp ứng điều kiện về nhượng tái bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính thì biên khả năng thanh toán tối thiểu được tính bằng 100% số phí bảo hiểm gốc của những hợp đồng bảo hiểm đó. . Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: . Đối với hợp đồng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    59    0    29-06-2022
5    77    0    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.