tailieunhanh - Quản trị trường học: Cơ sở lí luận, thực trạng đào tạo ở Việt Nam và thế giới

Bài viết cho thấy chương trình đào tạo ngành quản trị trường học hấp dẫn với người học bởi giá trị quản trị một cách khoa học và hệ thống. Từ đó giúp người học có cơ hội học hỏi chia sẻ kinh nghiệm từ những nhà quản trị giáo dục có kinh nghiệm trong và ngoài nước được trang bị năng lực chuyên môn cao và có khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới giáo dục nước nhà. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 424 (Kì 2 - 2/2018), tr 9-12 QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC: CƠ SỞ LÍ LUẬN, THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI Nguyễn Thị Hương, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Ngày nhận bài: 15/01/2018; ngày sửa chữa 19/01/2018; ngày duyệt đăng: 22/01/2018. Abstract: The bachelor program of School Management aims to equip learners with general, fundamental, core knowledge in human resource management, administrative and organizational management, educational program development and evaluation. With the legal bases, the scientific basis and the overview of the training of bachelors of school management in the world and Vietnam, the article shows that the curriculum of the school management is attractive to learners thanks to the scientific and systematic management value. Through this course, learners have an opportunity to learn experiences from the world and domestic administrators who are equipped with high professional competence, capable of meeting attractive career opportunities to meet the practical requirements of education reform of our country. Keywords: School management, administration, student, lecturers, university. 1. Mở đầu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT chỉ rõ các hạn chế của GD-ĐT của nước ta hiện nay, đó là: - Chất lượng, hiệu quả GD-ĐT còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống GD-ĐT thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức GD-ĐT; còn nặng lí thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kĩ năng làm việc. Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất; - Quản lí GD-ĐT còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.