tailieunhanh - Sử dụng tỷ số phổ biên độ (SH/SV) của dao động vi địa chấn để đánh giá điều kiện nền

Bài báo này trình bày một cách tiếp cận mới trong việc đánh giá điều kiện nền tại Việt Nam dựa trên việc sử dụng tỷ số phổ biên độ (SH/SV) của dao động vi địa chấn để đánh giá điều kiện nền. Mời các bạn tham khảo! | ri s6 pnd BIEN op _, su D\NG cuADAo oQxc Y DI4cHN DE Dat.{H GIA DIEU KIEN NEN m ru I. GIOI :IHTEU Dao dOng d6ng dh't tai mot diem. ngodi viec phu thu6c qu6 trinh vat li' xdy ra trong chdn tiOu, cdn phu thuOc nhidu vdo m6i truong truydn s6ng vd didu kiOn ndn ddt, Mac du anh hu&ng cria didu kiOn ndn dl duoc x6c nhAn vi nghiOn ciru k! qua dinh gi6 hau qud,. cua c6c trAn dong ddt lon nhu San Fransico 1906, 1985, dOng dAt Mexico 1970, Duong Son 1976. nhung day lA m6t hien tucrng phric t+p, phU thuOc vdo rdt nhidu yeu to. Da c6 nhidu nhd dia chdn, sir dung nhidu phuong ph6p ,khAc nhau nham d1nh gi6 hiCn tuong nd1 \'Iit kh6c, xAc dinh Anh hu&ng cria didu ki€n ndn cin-r chinh Id yOu cAu thuc t0 khong the thicu khi lhiei kd c6c c6ng trinh quan trong nhu dap thur i;jr. cdu l6n hodc nhi cao tAng. Chinh i i r ir . :u nhteu nam qua Vi0n VAt ly Dia cdu di tith ni:rh cac nghi0n cfru iinh huong didu kiOn n€n [?] Dua " io didu kiOn thiei bi, c6c nghi€n cuu dd rien hanh chu yOu dua trOn phuong ph6p do ctmg dia chan [6] t'n phuong ph6p vi dia ch{n t2l denh gii gia sd cdp dong ddt (AI) cria n€n dat tai die'm nghien ctru so v6i ndn ddt trung binh. Clc thOng sO nil' cho d€n nay chua dri dd danh giA didu kien ndn. chua ke ddn viOc x6c dinh didu ki€n ndn trung binh cho m6i khu vuc khAo s6t v2t mot viec ral kho khan, khOng mang tinh dinh luctng cao. niy trinh bdy mOt c6ch tiep can m6i ndn tai Vi0t Nam dua gi6 kiOn didu trong viOc d6nh phti bien d0 thdnh phdn sd dung ty rren viec su phdn thing drlrng cria s6ng vi vi thdnh nam ngang Bdi bAo dia chdn (SH/SV) do Nakamura (1989) dd xudt. Voi hon 100 didm do dao d6ng vi dia chan t4i cOng trinh thui dion Dai Ninh (I,am Ddng) vd thi tran Tudn Cilo (t-ai Chau), tdc gi| ty so SH/SV v6i tinh chdt co 10 lf dd tiOn hdnh so s6nh ctia ndn qua tdi 1i0u soN sit (Dai Ninh) vd ddc didm ph6 hoai c0ng trinh trong dong ddt (TuAn Gi6o)' Kdt qui cho thdy, tai c6c didu kien thich hqp, phuong ph6p Nakamura hoAn toin d6nh gi6 duoc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.