tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp Việt Nam

Luận án luận giải những vấn đề lý luận về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết phi tài chính ở Việt Nam, kiểm chứng mối quan hệ giữa quản trị rủi ro tài chính và giá trị doanh nghiệp; từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp niêm yết phi tài chính ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ---------- ---------- TRỊNH THỊ PHAN LAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ---------- ---------- TRỊNH THỊ PHAN LAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1. . TRƯƠNG MỘC LÂM 2. TS. QUÁCH MẠNH HÀO HÀ NỘI - 2016 i MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC . 2 . Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới 2 . Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước 9 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 13 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13 tượng nghiên cứu . 13 . Phạm vi nghiên cứu . 14 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 14 6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN. 15 CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.