tailieunhanh - Chuẩn năng lực thành công của các hiệu trưởng nhà trường khu vực Đông Nam Á theo quan điểm của trung tâm Seameo Innotech và bài học cho công tác bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông ở Việt Nam

Trên cơ sở phân tích nội dung và rút ra những bài học có giá trị từ bộ chuẩn năng lực thành công của hiệu trưởng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm SEAMEO INNOTECH, bài viết này đưa ra một số quan điểm về công tác tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông ở Việt Nam. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 421 (Kì 1 - 1/2018), tr 10-14; 64 CHUẨN NĂNG LỰC THÀNH CÔNG CỦA CÁC HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔNG NAM Á THEO QUAN ĐIỂM CỦA TRUNG TÂM SEAMEO INNOTECH VÀ BÀI HỌC CHO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM Đinh Thu Trang - Trung Tâm Bồi dưỡng Văn hóa Lạc Việt Ngày nhận bài: 27/11/2017; ngày sửa chữa: 11/12/2017; ngày duyệt đăng: 11/12/2017. Abstract: The article analyses contents and valuable lessons of The Success Competencies Of Southeast Asian School Heads of The SEAMEO INNOTECH. Based on this analysis, this article gives out some opinions and lessons about training for school heads in Vietnam. Keywords: Standard, competence, success, school head, Southeast Asian, training. 1. Mở đầu Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) giáo dục luôn là giải pháp chiến lược, quan trọng trong định hướng phát triển GDĐT, đặc biệt là đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông. Có thể thấy rất rõ điều này trong tất cả các văn bản chỉ đạo lớn của Ngành, như: [1]; [2]; [3]; [4]. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của TS. Nguyễn Hồng Hải thì “phần lớn hiệu trưởng (61,3%) và CBQL (67,7%) đánh giá về công tác phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ hiệu trưởng ở mức trung bình” và “qua các dữ liệu điều tra và phỏng vấn hiệu trưởng, CBQL cho thấy công tác phát triển nghề nghiệp của đội ngũ hiệu trưởng chưa hợp lí cả về chương trình, nội dung, phương pháp và hình thức” [5]. Hiện nay, hiệu trưởng trường phổ thông của Việt Nam đang thực hiện đánh giá theo chuẩn tại 02 văn bản sau: Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT và Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT. Căn cứ vào kết quả đánh giá hiệu trưởng, cơ quan quản lí các cấp triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng, đồng thời các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp [6], [7]. Nhưng theo báo cáo đánh giá tác động của chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.