tailieunhanh - Đánh giá trạng thái ứng suất vỏ Trái Đất khu vực Tây Bắc Việt Nam trên cơ sở phân tích ảnh vệ tinh

Nội dung bài viết thử nghiệm hướng phân tích mới, sử dụng số liệu viễn thám trong nghiên cứu đánh giá trạng thái ứng suất vỏ Trái Đất khu vực Tây Bắc Việt Nam trên cơ sở phân tích ảnh vệ tinh. Mời các bạn tham khảo! | Tap chf CAC KHOA HOC V~ TRAI BAT 22(1), /-9 / / ' / " 3-2000 ,;' ? / :' DANH GIA TRANG THAI DNG SUAT VO TRAI DAT KHU vvc . TAY BAC VIETNAM . TREN CO SO PHAN TICH ANH VI;: TINH ? A A / ? A CAO DINH TRIEU, NGUYEN THANH XUAN I. Md DAU HLrbng nghien c(ru ki~n tl,to va tTLremg (rng ua! vo Trai Oat tren ca £0 phan tich tu l i~u vien tham dii dlfCJC ap dt,m g kha rQng rai tren the giai. Vao dau nhfrng nam 70 phua ng phap nang cao kha nang gia i doan quan cac ye'u tO d ~g tu ye'n tren anh da dLrCJC dec~p tai. Kh i cOng ngh ~ tin h9c ph{u tri~n. Oa hinh thanh ky thu~t phan uch anh s6 nhLr de th u ~t toan nh ~m chie't xu at vel ve lineamen u,r d¢ng hay phuang phap nang cao kha nang giiii oitn dia chat cua anh nhu sii dt,mg phoi hqp cac .;y thu~t PCA, IHS ratioing da duqc d~ c~p den trong nhieu cOng trinh [2 , 3, 5, 11-14 . ]. Hau he't cac cong trinh nghien cii'u \e lineamen cht d~ c~p den phan b6 m~t d¢ tren be m~r. Lo~1 lrir nghien cfru chi tie't cua T. G. Gadjiev ve phan bc:i m~t dQ lineamen khOng nhfrng theo di~n ma 611 lheo chieu ·au 17 1. Dieu d6 cho phep cac rae ~ li nghien ClrU d~C diem phan bO (rng ·ua't cua VO, .i d~h cflc ranh gi{Jj sau Co' ban va cac ye"u tO : ~:1 true trong thc iinh, nang cao chat luqng iinh s6 va giai doan lineamen. a) Hi~u chtnh hlnh hqc dnh : tu li~u vien tham lhucmg bj sai l~h (meo) ve hinh hc;>c do nhieu nguyen nhan nhu 'l! quay cua Trai Da't, tfnh ba't dn diflh cua b~ may, d¢ cong cua ~ m~tTrai DaL. Nan chinh hinh hc;>c Ia qua trinh hi~u chlnh nhling sai l~cb cua tli li~ anh trong qua trinh thu th~p nhim lam cho ruong thich voi luoi crue'u ban d6. 0 day, ph an aoh Landsat MSS da chc;>n duqc nin chinh thea !Lt6'i chie'u UTM cua ban d6 dia bay diem kho~g hinh, r)' 1~ 1/ rren co che', mOe c6 sai so binh phuong (root mean quare) nho hon mQt pixel (80 m) duqr gili l,P. Nin chinh hirih hc;>c anh v~ dt,mg clc thu~t toan nQi suy di xac d,inh ca'p dQ xam cho pixet m6'i dugc hi~u chmh . Trang cong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.