tailieunhanh - Thực trạng công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Bài viết trình bày mối quan hệ giữa đào tạo nghề và đào tạo việc làm, thực trạng công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay, và đề xuất kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh. Để nắm nội dung . | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 423 (Kì 1 - 2/2018), tr 4-8 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY Nguyễn Thị Thu Phương - Ngô Thị Tân Hương Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Ngày nhận bài: 20/12/2017; ngày sửa chữa: 08/01/2018; ngày duyệt đăng: 10/01/2018. Abstract: Vocational training and job creation is the right and timely policy of Vietnamese government with aim to meet the requirement of the apprentice, create stable jobs for labourers and enhance the quality of labour force for the sustainable development. Today, there are diversified vocational training models and forms in Thai Nguyen Province and this affects positively vocational training and job creation of the province. The article analyses the situation of vocational training and job creation in Thai Nguyen and points out advantages and disadvantages of the reality. Also, the article proposes some solutions to improve quality of this work in the province and overcome the limitations in current period. Keywords: Vocational training, job creation, laborers, Thai Nguyen province. ĐTN là hoạt động trang bị năng lực (tri thức, kĩ năng, và thái độ) hành nghề cho NLĐ để NLĐ có thể tìm việc làm hoặc tự TVL mang lại giá trị ích lợi cho xã hội. Việc làm là hoạt động lao động của các cá nhân trong xã hội, nhằm mục đích tạo ra thu nhập (được trả công bằng tiền, hiện vật, trao đổi công; hoặc tự làm để tạo thu nhập, tạo lợi ích cho bản thân và gia đình). ĐTN và TVL cho NLĐ luôn là những nội dung quan trọng, không thể thiếu trong quá trình phát triển KT-XH của mỗi quốc gia, hướng tới sự phát triển bền vững. Đây cũng là nhu cầu, đồng thời là mối quan tâm hàng đầu của NLĐ hiện nay. ĐTN phải xuất phát từ yêu cầu việc làm. NLĐ muốn có việc làm, làm được việc thì đòi hỏi phải qua đào tạo, dẫn đến việc làm đặt ra yêu cầu cho đào tạo. Bởi vậy, ĐTN phải tạo ra năng lực hành nghề cho người học. Khi NLĐ có được năng lực hành nghề, việc làm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.