tailieunhanh - Văn hóa trong chính trị vì mục tiêu phát triển con người

Xây dựng văn hóa trong chính trị làm cho văn hóa thấm sâu vào chính trị, nhờ đó chính trị được văn hóa hóa, định hình thành văn hóa chính trị và nền chính trị dân chủ - pháp quyền thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân sẽ là một nền chính trị thấm nhuần sâu sắc bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG Hoàng Chí Bảo VĂN HÓA TRONG CHÍNH TRỊ VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI POLITICAL CULTURE FOR THE PURPOSE OF HUMAN DEVELOPMENT HOÀNG CHÍ BẢO Lời tòa soạn: Được sự đồng ý của Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Tòa soạn đăng bài 1 trong loạt bài về Văn hóa trong chính trị của giáo sư (đã được đăng trên Báo Quân đội Nhân dân đầu tháng 10-2016) Introduction from the publisher: As agreed by Prof. Dr Hoang Chi Bao, the Commissioner of Central Theoretical Council, the publisher has posted Article 1 of his series of political culture works (which have been posted in National Army Newspaper in the beginning of Oct, 2016) Trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, ở phần các mục tiêu cụ thể, Đảng ta đã xác định: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình”. Điều đó có nghĩa là, cần phải làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong phát triển kinh tế - xã hội, trong tổ chức và hoạt động chính trị, cả trong chấp chính (lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, kiểm tra, giám sát quyền lực của nhân dân) lẫn tham chính (tham gia vào đời sống chính trị của các quan chức và công chức, của công dân và mọi người dân với vị thế, vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm khác nhau, phù hợp với từng đối tượng - chủ thể). Xây dựng văn hóa trong chính trị làm cho văn hóa thấm sâu vào chính trị, nhờ đó chính trị được văn hóa hóa, định hình thành văn hóa chính trị và nền chính trị dân chủ pháp quyền thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân sẽ là một nền chính trị thấm nhuần sâu sắc bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn. Khoa học đòi hỏi phải tôn trọng quy luật khách quan, phải có lý luận tiên tiến dẫn đường để hoạt động chính trị trở nên tự giác, đúng đắn và sáng tạo theo

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.