tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ: Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đề tài luận án thực hiện làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước địa phương trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và các năm tiếp theo. Mời các bạn tham khảo. | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM ĐOAN QUảN Lý VốN NHà NƯớC TạI CáC DOANH NGHIệP NHà NƯớC TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Đà NẵNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYấN NGÀNH: QUẢN Lí KINH TẾ Mó số: 62 34 04 01 Người hướng dẫn khoa học: . KIM VĂN CHÍNH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tụi xin cam đoan bản luận ỏn này là cụng trỡnh nghiờn cứu khoa học độc lập của riờng tụi. Cỏc số liệu, kết quả nờu trong bản luận ỏn là trung thực cú nguồn gốc rừ ràng và được trớch dẫn đầy đủ theo quy định. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Thị Kim Đoan MỤC LỤC Trang 1 MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CỨU LIấN QUAN ĐẾN QUẢN Lí VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC . Nghiờn cứu ở trong nước . Nghiờn cứu ở nước ngoài . Những vấn đề tiếp tục nghiờn cứu 8 8 20 22 Chương 2: CƠ SỞ Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN Lí VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG . Khỏi niệm quản lý vốn nhà nước tại cỏc doanh nghiệp nhà nước . Nội dung quản lý vốn nhà nước tại cỏc doanh nghiệp nhà nước . Nhõn tố ảnh hưởng đến quản lý vốn nhà nước tại cỏc doanh nghiệp nhà nước . Kinh nghiệm cỏc nước và bài học rỳt ra trong quản lý vốn nhà nước tại cỏc doanh nghiệp nhà nước trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng 24 24 39 55 60 Chương 3: THỰC TRẠNG VỐN VÀ QUẢN Lí VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRấN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG . Khỏi quỏt chung về doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại cỏc doanh nghiệp nhà nước trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng . Thực trạng quản lý vốn nhà nước tại cỏc doanh nghiệp nhà nước trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng . Đỏnh giỏ thực trạng quản lý vốn nhà nước tại cỏc doanh nghiệp nhà nước trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng . Nguyờn nhõn của những hạn chế, yếu kộm 69 69 76 98 107 Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN Lí VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRấN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG . Dự bỏo sự phỏt triển và định hướng quản lý vốn nhà nước tại cỏc doanh nghiệp nhà nước trờn địa bàn thành phố

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN