tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ: Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đề tài luận án thực hiện làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước địa phương trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và các năm tiếp theo. Mời các bạn tham khảo. | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM ĐOAN QU¶N Lý VèN NHµ N¦íC T¹I C¸C DOANH NGHIÖP NHµ N¦íC TR£N §ÞA BµN THµNH PHè §µ N½NG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 62 34 04 01 Người hướng dẫn khoa học: . KIM VĂN CHÍNH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận án này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong bản luận án là trung thực có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo quy định. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Thị Kim Đoan MỤC LỤC Trang 1 MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC . Nghiên cứu ở trong nước . Nghiên cứu ở nước ngoài . Những vấn đề tiếp tục nghiên cứu 8 8 20 22 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG . Khái niệm quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước . Nội dung quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước . Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước . Kinh nghiệm các nước và bài học rút ra trong quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24 24 39 55 60 Chương 3: THỰC TRẠNG VỐN VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG . Khái quát chung về doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng . Thực trạng quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng . Đánh giá thực trạng quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng . Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém 69 69 76 98 107 Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG . Dự báo sự phát triển và định hướng quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.