tailieunhanh - Đa dạng hóa việc đánh giá cán bộ quản lí trường học, giáo viên theo chuẩn năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

Xây dựng bộ tiêu chí đa dạng hóa đánh giá cán bộ quản lý trường học và giáo viên theo chuẩn năng lực xuất phát từ cơ sở nội dung đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn, đánh giá theo quy định công chức, viên chức và những hạn chế của nó. Từ đó bổ sung và đề xuất thêm một số tiêu chí mới và hình thức đánh giá theo chuẩn năng lực nhằm đáp ứng với yêu cầu về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 421 (Kì 1 - 1/2018), tr 4-9 ĐA DẠNG HÓA VIỆC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌC, GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nguyễn Quốc Anh - Cao Ngọc Châu - Phan Duy Nghĩa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Ngày nhận bài: 25/04/2017; ngày sửa chữa: 26/04/2017; ngày duyệt đăng: 08/05/2017. Abstract: The assessment criteria for school managerial staff and teachers under competence standards are built based on contents of evaluating the managerial and teachers as well as public servants under professional standards. In this article, authors point out advantages and disadvantages in applying these criteria. Also, authors proposes further criteria and assessment forms under competence standards to meet requirements of comprehensive and fundamental education reform. Keywords: Diversification, evaluation of school managerial staff, teachers, competence standards. phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kĩ năng sư phạm; năng lực công tác của CBQL và GV đã đo lường và lượng hóa được trong quá trình đánh giá. . Các hình thức đánh giá CBQL, GV hiện nay . Đánh giá CBQL và GV theo Chuẩn là đánh giá CBQL và GV dựa vào các tiêu chí, tiêu chuẩn của Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn phó hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp GV do Bộ GD-ĐT ban hành. Đánh giá, xếp loại CBQL và GV theo Chuẩn được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ với đầy đủ minh chứng. Việc đánh giá, xếp loại CBQL và GV theo Chuẩn thực sự đã làm cho CBQL và GV nâng cao nhận thức trách nhiệm, từ đó mỗi cá nhân đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để hoàn thiện mình hơn. Tuy nhiên, việc đánh giá, xếp loại CBQL và GV theo Chuẩn còn nặng về hình thức, chưa đi vào thực chất, tiêu chí đánh giá còn cảm tính, thiếu cụ thể, căn cứ xếp loại chưa rõ ràng. Kết quả đánh giá, xếp loại CBQL chủ yếu là Xuất sắc và Khá nên chưa động viên được CBQL và GV phấn đấu vươn lên. . Đánh giá theo quy định công chức, viên chức. Việc đánh giá theo quy định công chức,

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    92    0    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.