tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta hiện nay

Luận án "Quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta hiện nay" nghiên cứu nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho các cơ quan hoạch định, thực thi luật pháp, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp để phục vụ cho việc điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. . | BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN QUANG TRƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2016 BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN QUANG TRƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Chuyên ngành Mã số : Quản lý kinh tế : 62 34 04 10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . Nguyễn Văn Bích HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, tài liệu, kết quả khảo sát nêu trong luận án là trung thực, phản ánh đúng đắn số liệu thực tiễn và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào. TÁC GIẢ Nguyễn Quang Trường MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ v PHẦN MỞ ĐẦU . 1 Chương 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 4 . Tổng quan các công trình đã công bố ở trong và ngoài nước liên quan đến quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp. 4 . Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố ở nước ngoài. 4 . Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố ở trong nước liên quan đến QLNN về BHTN . 6 . Những vấn đề luận án sẽ tập trung nghiên cứu giải .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.