tailieunhanh - Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh

Lòng yêu nước thương dân, suốt đời tận tụy vì dân, vì nước, là lẽ sống, tình cảm, hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đó cũng chính là văn hóa chính trị ngời sáng muôn đời của Người. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG Nguyễn Xuân Tế VĂN HÓA CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH HO CHI MINH POLITICAL CULTURE NGUYỄN XUÂN TẾ TÓM TẮT: Lòng yêu nước thương dân, suốt đời tận tụy vì dân, vì nước, là lẽ sống, tình cảm, hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đó cũng chính là văn hóa chính trị ngời sáng muôn đời của Người. Từ khóa: Hồ Chí Minh, yêu nước, thương dân, vì dân, vì nước. ABSTRACT: The patriotism and philanthropy, lifelong dedication for people, for country are the ideals of life, sentiment, action of President Ho Chi Minh, also the everlasting brilliant political culture of him. Key words: Ho Chi Minh, patriotic, philanthropy, for people, for country. Một trong những nội dung quan trọng, lần đầu tiên được xác định tại Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” là “Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị”. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII cũng đã chỉ rõ “Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Xác định rõ, tầm quan trọng đặc biệt của xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, làm cho văn hóa thấm sâu vào mỗi tổ chức Đảng, đảng viên và mỗi cơ quan, cán bộ, công chức, có ý nghĩa to lớn biết bao trong tình hình hiện nay. Tòa soạn xin giới thiệu bài Mở đầu, Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 15/5/2016 của Nguyễn Xuân Tế, Tổng Biên tập Tạp chí về văn hóa chính trị Hồ Chí Minh. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”. Năm tháng trôi đi, những nhận định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Lễ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.