tailieunhanh - Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học giải toán bằng cách lập phương trình

Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Quan niệm về mô hình hóa, mối quan hệ giữa giải toán bằng cách lập phương trình và mô hình hóa toán học, đề xuất các bước mô hình hóa trong dạy học giải toán bằng cách lập phương trình, và vận dụng các bước mô hình hóa trong dạy học giải toán bằng cách lập phương trình nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học cơ sở. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 422 (Kì 2 - 1/2018), tr 31-34 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Phạm Thị Diệu Thùy - Dương Thị Hà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Ngày nhận bài: 27/10/2017; ngày sửa chữa: 10/11/2017; ngày duyệt đăng: 30/11/2017. Abstract: In the general education curriculum of Vietnam in 2017, five specific capabilities of mathematics, including mathematical modeling competence, have been identified. The trend of education reform is appropriate with international education in current period. However, the key weakness of Vietnamese students is the unsuccessful adaptation of literary problems in the context of reality to the scientific language to address problems, while the students deal very well with problems has been partially adapted according to the suggestions. The paper discusses the development of modeling competency for students in teaching math problem solving by creating equation. Keywords: Modeling, teaching, mathematics, equation. Phương pháp MHH được sử dụng trong nhiều ngành khoa học. đã nhấn mạnh rằng, một trong những thành phần của giáo dục toán học đó là hình dung mới về đối tượng toán học; mục đích cơ bản của giáo dục toán học là hình thành kĩ năng xây dựng mô hình toán học của các hiện tượng thực tế đơn giản, nghiên cứu hiện tượng theo mô hình đã đưa ra, giúp học sinh (HS) làm quen với hoạt động sáng tạo. MHH là một trong những phương pháp quan trọng để tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học. Về phương pháp luận của việc sử dụng phương pháp MHH trong quá trình dạy học được xem xét bởi nhiều tác giả: , , , , , . Về quy trình MHHTH được Swetz - Hartzler mô tả gồm 04 giai đoạn: - Giai đoạn thứ nhất là quan sát hiện tượng, phác thảo tình huống và nhận ra các yếu tố quan trọng (như: biến số, tham số) có tác động đến vấn đề; - Giai đoạn thứ hai là lập giả thuyết về mối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
69    31    2    29-06-2022
9    108    0    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.