tailieunhanh - Luận án Tiến sỹ Quản lý công: Quản lý Nhà nước về báo chí ở Việt Nam hiện nay

Luận án nghiên cứu cơ sở khoa học về báo chí và quản lý Nhà nước về báo chí, phân tích thực trạng quản lý Nhà nước về báo chí từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới; từ đó đề xuất bổ sung điểm mới cho một số khái niệm liên quan đến báo chí, quản lý Nhà nước về báo chí và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước về báo chí ở nước ta thời gian tới. Mời các bạn tham khảo. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ MAI ANH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ MAI ANH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Mã số: Quản lý công 62 34 04 03 LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. GS. TS, Nguyễn Hữu Khiển 2. GS. TS, Tạ Ngọc Tấn HÀ NỘI - 2016 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin can đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu dẫn trong luận án là hoàn toàn trung thực. Các kết luận khoa học chưa từng được công bố trong bất cứ công trình khoa học nào. TÁC GIẢ LUẬN ÁN 3 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU . 9 Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU. 15 Tình hình nghiên cứu trong nước 16 Nhóm nghiên cứu lý luận chung về báo chí . 16 Nhóm nghiên cứu quản lý nhà nước về báo chí 20 . Tình hình nghiên cứu ngoài nước 26 Nhóm nghiên cứu về lý luận báo chí chung trên thế giới . 26 Nhóm nghiên cứu quản lý nhà nước về báo chí chung trên thế giới . 28 Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu . 28 Về lý luận 28 Về thực tiễn . 28 Chương 2 - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.