tailieunhanh - Một vài ứng dụng công nghệ thông tin trong giao thông tại các nước Châu Âu và kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết đưa ra một vài ứng dụng công nghệ thông tin tiêu biểu ở các nước Châu Âu đã đem lại hiệu quả mà Việt Nam có thể học tập và áp dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của mình. | MOT Vni l/NG DUNG CONG NGHl THONG TIN TRONG Gino THONG TRI eric Nir6c CHAU AU VA KINH NGHICM CHO VIIT NAM Nguyen Ha Thanh Bai hoc Cong Nghe - Bfi hgc Quoc gia Ha Ngi Tom tat; Viec dp dung cdc thdnh tuu cua cong nghe thong tin vdo giao thong tgt cdc nuoc chdu Au dd mang Igi nhung ket qud vd Mnh nghidm l&n cho nhieu nu&c tren the gi&i, trong do CO Viet Nam. Bdi viet dua ra mot vdi ung dung cong nghe thong tin tieu bieu & cdc nu&c chdu Au dd dem lgi hieu qud md Viet Nam co the hgc tap vd dp dung sdng tgo vdo dieu ki^n thuc te cua minh. Tir khoa: cong nghe thong tin, giao thong, xd hQi hoa, GPS. Neu CO dip dat chan dSn chau Au, thii 44 tren t6ng so 192 qu6c gia duoc th6ng khong kho khan de nhan ra sir khac bi$t ik ke, cii 100 nghin ngu-oi Vi$t Nam thi co 26 dang ki ciia giao thong duong bg o nhiing qu6c gia phuong Tay nay va giao thong duong bo a Viet Nam. Nhimg h? thong giao thong dugc quy hoach va kiem soat mot each „g„i,i ^ ^ong do tai nan giao thong, trong y , ; ^^ ^ ^ .^ q^x^ ^i^ ^^.„ ^ ^ y^^^^ ^ ^ . i .f. rat hop ly, gop phSn khong nho vao su phat triSn nhanh va bSn vimg cua chau Au. ^^ '^^'^ ' ' ' ' ' ^ ^ ' ^ ^ "^'^ "SuySn " ^ "*"• ^ ft™ khi tham gia giao thong cua ngutri dan; Chat lugng co„sa ha tang phuc vu giao thong; Hieu qua quy hojch, Vc-i nhiing n6 luc khong ngimg ciia cac CO quan co tham quyen va su ling hp, y thiic ki6m soat va diSu tiSt giao thong ciia cac co chap hanh phap luat ciia nguoi dan, mac dii quan chiic nang. va dac biet la viSc ling trong nhirng nam qua da co nhflng buoc ti^n diing cac thanii t\ru khoa hoc cong nghS hien dai, nhung vi?c tdi uu hoa giao thong Viet **• ^ ^ t ^ ^ S S'ao thong. Voi su phat trien Nam vin con la mgt vJn dS rat Ion voi ' * ' ' ™ ''^° '="" '^"''^ "^^"^^ ™»"S l*"^ '"'^ ngan ngang nhiing cong viec phai lam phia ^ , „, . . i . . „,„„ tmae. Tu nhung so lipu cua WHO, World quoc gia, da tdng hgp va cung dp thong tin day du v l ti I? tii ^"^ "^''^ " * " * ' ' ':°°S "S''* .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.