tailieunhanh - Tối ưu hóa quy trình sản xuất viên nén chứa phức piroxicam-beta-cyclodextrin bằng thiết kế thực nghiệm

Piroxicam là kháng viêm Non-Steroid đầu tiên được áp dụng kỹ thuật tạo phức theo kiểu chủ thể khách thể. Kết quả đã làm tăng tỷ lệ hấp thu và giảm sự tác động trực tiếp gập viêm dạ dày của Piroxicam. Trước đây nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh đã xây dựng công thức của viên nén chứa phức hợp Piroxicam-Beta-Cyclodextrin (PBC) và đã đạt được thành công mong muốn. Vì vậy mục đích của nghiên cứu này là nhằm tối ưu hóa quy trình dập viên PBC bằng thiết kế thực nghiệm. | TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIÊN NÉN CHỨA PHỨC PIROXICAM-BETA-CYCLODEXTRIN BẰNG THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM Tiêu Vĩnh Thuận*, Phạm Đình Duy, Huỳnh Văn Hóa TÓM TẮT Tổng quan: Piroxicam là kháng viêm Non-Steroid đầu tiên được áp dụng kỹ thuật tạo phức theo kiểu chủ thể-khách thể. Kết quả đã làm tăng tỷ lệ hấp thu và giảm sự tác động trực tiếp gâp viêm dạ dày của Piroxicam. Trước đây nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh đã xây dựng công thức của viên nén chứa phức hợp Piroxicam-Beta-Cyclodextrin (PBC) và đã đạt được thành công mong muốn. Mục đích của nghiên cứu này là nhằm tối ưu hóa quy trình dập viên PBC bằng thiết kế thực nghiệm. Phương pháp: Viên nén được điều chế với hai tá dược siêu rã là: Crosscarmellose sodium và Crospovidone. Hỗn hợp được xác định góc nghỉ, tỷ trọng biểu kiến, tỷ trọng sau khi nén và tỷ lệ Hausner. Viên nén được đánh giá độ hòa tan, độ phân tán khối lượng, độ cứng trung bình và độ phân tán dữ liệu độ cứng. Phương pháp tối ưu hóa thực nghiệm dựa vào mô hình D-Optimal kết hợp được ứng dụng vào việc tối ưu hóa quy trình dập viên PBC. Kết quả: Dữ liệu thực nghiệm được phân tích bằng phần mềm Design-Expert. Giải pháp tối ưu của quy trình dập viên PBC bao gồm tỷ lệ của các tá dược: 1,48% Magnesi stearat, 1,91% Aerosil, 46,5% Starlac và cỡ rây 0,8 mm. Kết luận: Giải pháp tối ưu của quy trình dập viên PBC đã đạt được thành công dựa vào phần mềm DesignExpert. Từ khóa: Piroxicam-beta-cyclodextrin, phương dập thẳng, thiết kế thực nghiệm. ABTRACT OPTIMIZATION OF DIRECT COMPRESSION PROCESS FOR TABLETS CONTAINING PIROXICAMBETA-CYCLODEXTRIN COMPLEX BY EXPERIMENTAL DESIGN Tieu Vinh Thuan, Pham Dinh Duy, Huynh Van Hoa * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * – Supplement of No 1 – 2010: 151-155 Background: Piroxicam (Px) is the first non steroidal anti-inflammatory drug which applied the guest-host technique. This result has increased the rate of absorption of Px and reduced the risk of direct-contact gastric irritation. The group of .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    73    0    28-06-2022
14    110    0    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.