tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý hành chính Nhà nước cấp tỉnh với phát triển kinh tế ở Bắc Giang

Đề tài luận án chỉ ra những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quản lý hành chính Nhà nước cấp tỉnh đặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế địa phương dựa trên sự đánh giá từ các đối tượng phục vụ của hành chính nhà nước, sử dụng công cụ là PAPI và PCI, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tăng cường quản lý hành chính Nhà nước cấp tỉnh. Mời các bạn tham khảo. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -------- -------- BÙI TRUNG HẢI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở BẮC GIANG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -------- -------- BÙI TRUNG HẢI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở BẮC GIANG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 62310105-PT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: . Đỗ Đức Bình HÀ NỘI - 2016 i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án: “Quản lý hành chính nhà nước cấp tỉnh với phát triển kinh tế ở Bắc Giang” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các dữ liệu sơ cấp, thứ cấp và trích dẫn tài liệu tham khảo được trình bày trong Luận án là trung thực; kết quả nghiên cứu trong Luận án chưa từng được công bố. Nghiên cứu sinh Bùi Trung Hải ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ v MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ 21 Quản lý hành chính nhà nước với phát triển kinh tế 21 Quản lý nhà nước .21 Quản lý hành chính nhà nước .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN