tailieunhanh - Đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trên cơ sở có được một đội ngũ giảng viên đủ năng lực, với một tầm nhìn chiến lược, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã và đang tiến hành đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên theo hướng tập trung và thường xuyên. Để nắm nội dung . | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 424 (Kì 2 - 2/2018), tr 6-8 ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Dương Thu Hằng, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Ngày nhận bài: 21/10/2016; ngày sửa chữa: 26/10/2016; ngày duyệt đăng: 27/10/2016. Abstract: The article points out the key competences of teachers in teaching at high schools in current period. Based on the basis, the article proposes solutions to innovate the regular training for teaching staff at College of Education - Thai Nguyen University. This can be seen as the solution to improve quality of teaching staff at high schools in current period. Keywords: Solution, training, teaching staff, regular training. trường chính là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên các cấp khi triển khai thực hiện chương trình phổ thông mới theo Nghị quyết số 29-NQ/TW. - Năng lực tổ chức dạy học và đánh giá. Kế hoạch dạy học chi tiết của GV sư phạm hiện nay chưa thể hiện rõ được 4 hình thức dạy học cơ bản của giáo dục đại học như: diễn giảng (tương ứng với cách dạy học thuyết trình nêu vấn đề); tự học (bài tập); nghiên cứu khoa học (thực hành) và seminar (thảo luận). Vì vậy, nhà trường đã định hướng chỉ đạo GV việc phối hợp linh hoạt và sáng tạo trong triển khai các hình thức dạy học nêu trên để làm thay đổi chức năng của GV là người hướng dẫn học thay cho người truyền đạt kiến thức. Sự thay đổi chức năng này có ảnh hưởng quan trọng đối với giáo sinh sư phạm để trong tương lai, đội ngũ này cũng phải thể hiện chức năng “hướng dẫn, tổ chức học tập” cho học sinh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Nhà trường đã chỉ đạo cẩn thận và cụ thể việc xây dựng đề cương môn học (Syllabus) trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và phổ biến đến mọi GV. - Năng lực tự bồi dưỡng về học vấn giáo dục đại học. Hiện nay, chưa có phương án đào tạo GV sư phạm có tầm chiến lược. Các trường sư phạm vẫn làm theo cách cũ là giữ lại SV giỏi (vốn được đào tạo ra làm giáo viên phổ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.