tailieunhanh - Hợp tác Nga - Trung về khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay và bài học cho Việt Nam

Một trong những định hướng ưu tiên hàng đầu của Nga là phát triển mối quan hệ khoa học và công nghệ với Trung Quốc. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết. | HOP TRC NGfl - TRUNG V€ KHOfl HOC CONG NGHf TRONG GIfll DORN HICN NRV VR Bfli HOC CHO VI6T NflM TS. D6 HiroTig Lan Trir&ng Dai hpc Ngoai thuofng TS. Nguyin Minh Hai ViSn Y hoc Hang khong Tdm tat: Mgt trong nhirng dinh huang uu tiin hdng ddu cua Nga Id phdt triin mdi quan he ve khoa hgc cdng nghi v&i Trung Qudc b&i day la mot thi tru&ng tiem ndng l&n ddi v&i cdc son phdm khoa hoc cdng nghi. Kinh nghiim hgp tdc vi khoa hgc cdng nghe giira Nga - Trung Qudc se la gai m& quan trgng trong hgp tdc khoa hgc cdng nghi giira Viet Nam v&i Lien bang Nga. Tix khda: Khoa hgc cdng nghe, hap tdc, Lien bang Nga, Trung Qudc, Viet Nam. Nhting ndm gin ddy, edng vdi su tdng da dugc ky kit, dgt nfin mdng cho thdi ky cudng quan hfi hgp tac kinh tl, hgp tdc vl hgp tac mdi vfi khoa hgc cflng nghe khoa hpc cflng nghfi giiia Lifin bang Nga va (KHCN). Tu nam 1993 den 1996. trong Trung Quic dugc ddy mgnh vd tiifin khai khufln khfl Thda thuan neu tren, bon phien dudi nhifiu hinh thdc, mang lai hifiu qua cao, hgp ciia Phan ban vfi Hgp tac khoa hgc cdng gdp phan thuc day quan he thuang mai va nghfi da duge tifin hanh va cd 184 du an diu tu giO'a hai nudc, ddng thdi thiic day duge thdng qua. tfing truflng kinh tl mfli nude. L Mft s6 dilm chinh trong hgp tac Nga - Trung vl Ithoa hoc cflng nghe Thdng 2 nam 1995, cac bfin da ky ket "Hifip djnh ve thifit lap consortsium - Trung tam Khoa hgc va Cdng nghe cao". Dfin thang Sau khi Lifin Xfl tan ra, trong Cflng 10 ndm 1997, Phan ban vfi KHCN da phe ding Cdc qu6c gia dfc lap (SNG), Lien bang duyet 64 dg an ve hgp tac khoa hgc cflng Nga Id nudc nhanh chdng khdi phyc vd phat nghf giu-a eac vifin nghien ciiu tuang dflng triln quan hfi ldu ddi dugc thifit lap tir thdi va giiia cdc doanh nghiep hai bfin. B^ trifin Lifin Xd vdi Trung Quflc. Thdng 12 nam khai ke hogch ndy, nhieu cufc hfli thao ve 1992, "Thda thuan giiia chfnh phu Nga vd vifc thiet lap mang ludi vien thdng va day Trung Quic ve hgp tdc khoa hgc ky .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.