tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Văn hóa học : Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch ở đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam

Luận án thực hiện với mục đích nghiên cứu: Khám phá mối quan hệ năng động giữa quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch ở Đô thị cổ Hội An làm cơ sở xây dựng sự hợp tác thực sự giữa quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch Hội An, góp phần cho công tác quản lý, bảo tồn và phát triển một cách bền vững hệ thống di sản văn hóa ở Việt Nam. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM -------------- Nguyễn Thị Thu Hà QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM ----------------- Nguyễn Thị Thu Hà QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản lý Văn hóa Mã số: LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC Người hướng dẫn khoa học: 1. Bùi Hoài Sơn 2. TS. Nguyễn Văn Lưu Hà Nội - 2016 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu và trích dẫn đều được trích nguồn chính xác và đầy đủ. Các kết quả nghiên cứu trình bày trong luận án này là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu của tác giả nào khác. Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà 2 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . . 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN . . 3 DANH MỤC BẢNG TRONG LUẬN ÁN . 4 DANH MỤC HÌNH TRONG LUẬN ÁN5 PHẦN MỞ Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN .14 . Di sản văn . Giá trị của di sản văn hóa và vấn đề bảo vệ và quản lý di sản văn hóa trên thế . Các tác động của du lịch .22 . Mối liên hệ hữu cơ giữa quản lý di sản văn hóa và phát triển du Chương 2. DI SẢN VĂN HÓA VÀ QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA Ở ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN 48 . Giới thiệu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.