tailieunhanh - Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 13 - Đồ thị (Phần 2)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 13 - Đồ thị (Phần 2) trình bày về đồ thị và các khái niệm liên quan, cài đặt đồ thị, một số bài toán tiêu biểu (đi qua/duyệt đồ thị, sắp xếp topo trên đồ thị định hướng không có chu trình, tìm đường đi ngắn nhất, tìm cây bao trùm ngắn nhất), đồ thị và C++. | Bài 13: th (P2) Gi ng viên: Hoàng Th i p Khoa Công ngh Thông tin – i h c Công Ngh M c tiêu bài h c 1. th và các khái ni m liên quan 2. Cài t th 3. M t s bài toán tiêu bi u . i qua/duy t th • BFS, DFS . S p x p topo trên th nh hư ng không có chu trình . Tìm ư ng i ng n nh t • T m t nh ngu n • Gi a m i c p nh . Tìm cây bao trùm ng n nh t • Prim • Kruskal 4. diepht@vnu th và C++ 2 . i qua th . S p x p topo th nh hư ng không chu trình • Thu t ng – directed acyclic graph (DAG) – acyclic digraph • Nhi u d ng quan h trên m t t p di n b i DAG. Ví d : – Quan h th t b ph n trên m t t p A – Quan h th t th i gian c gi a các nhi m v trong m t án – Quan h th t th i gian gi a các môn h c trong m t chương trình h c diepht@vnu i tư ng có th bi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.