tailieunhanh - Một vài nét về những giá trị bản sắc văn hóa Châu Âu

Bài viết đưa ra những cơ sở lý luận chung về bản sắc văn hóa Châu Âu, phân tích một vài nét cơ bản về những giá trị của bản sắc văn hóa Châu Âu và từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm mà các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể học tập. | LICH S i ; - VAN HOA - XA HOI CHAU AU / MOT Vfll N6T V€ NH&NG Gifl TRj BAN SflC VAN HOfl CHflU flU Ths. Vu Thanh Ha Vien Nghien cim Chau Au Tdm tat: Bdn sdc vdn hda chdu Au cSng nhu nhirng vdn de lien quan din bdn sdc chdu Au hiin khdng chi dugc gi&i hgc gid quan tdm md cdc nhd lanh dgo cUa Lien minh Chdu Au cQng nhu lanh dgo nhieu nu&c tren thi gi&i cUng dgc bi?t chu y. Bdi viet ndy dua ra nhirng ca s& ly ludn chung ve bdn sdc vdn hda chdu Au, phdn tich mgt vdi net ca bdn vi nhirng gid tr\ cua bdn sdc vdn hda chdu Au vd tir do dua ra nhirng bdi hgc kinh nghiem md cdc nu&c Hi?p hgi cdc qudc gia Ddng Nam A (ASEAN) cd thi hgc tgp. Tir khda: bdn sdc, vdn hda, da dgng. chdu Au. ASEAN, EU. Q u a trinh hinh thanh va phat trien ciia giii gin tinh da dgng cua cac nen van hda Lifin minh Chau Au la mgt tien trinh hgi chau Au trong khi vdn hinh thanh mgt nfin nh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN