tailieunhanh - Một vài nét về những giá trị bản sắc văn hóa Châu Âu

Bài viết đưa ra những cơ sở lý luận chung về bản sắc văn hóa Châu Âu, phân tích một vài nét cơ bản về những giá trị của bản sắc văn hóa Châu Âu và từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm mà các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể học tập. | LICH S i ; - VAN HOA - XA HOI CHAU AU / MOT Vfll N6T V€ NH&NG Gifl TRj BAN SflC VAN HOfl CHflU flU Ths. Vu Thanh Ha Vien Nghien cim Chau Au Tdm tat: Bdn sdc vdn hda chdu Au cSng nhu nhirng vdn de lien quan din bdn sdc chdu Au hiin khdng chi dugc gi&i hgc gid quan tdm md cdc nhd lanh dgo cUa Lien minh Chdu Au cQng nhu lanh dgo nhieu nu&c tren thi gi&i cUng dgc bi?t chu y. Bdi viet ndy dua ra nhirng ca s& ly ludn chung ve bdn sdc vdn hda chdu Au, phdn tich mgt vdi net ca bdn vi nhirng gid tr\ cua bdn sdc vdn hda chdu Au vd tir do dua ra nhirng bdi hgc kinh nghiem md cdc nu&c Hi?p hgi cdc qudc gia Ddng Nam A (ASEAN) cd thi hgc tgp. Tir khda: bdn sdc, vdn hda, da dgng. chdu Au. ASEAN, EU. Q u a trinh hinh thanh va phat trien ciia giii gin tinh da dgng cua cac nen van hda Lifin minh Chau Au la mgt tien trinh hgi chau Au trong khi vdn hinh thanh mgt nfin nh|.p khu vgc bat dau tir kinh tfi, chinh tii rdi van hoa chung chau Au vd md rfng phgm vi den van hda - xa hgi. Di qua chang dudng anh hudng cua van hda chau Au ra cac quflc phat trifin ban mia the ky qua. Lien minh gia vd khu vgc khac trfin thfi gidi. Chau Au dugc xem nhu lien minh thanh cflng nhit trong Heh su loai ngudi ma phdn 1. Mft so van d l ly lufn ve ban sac van hoa chdu Au ldn nhd vao nhiing ket qua noi bat dugc nhac "Bdn sac, nhin chung, la mft khai nipm nhifiu trfin cac ITnh vgc kinh tfi, chinh tri. Bfin chi each thuc ma mfli ca nhdn tg nhgn biet canh do, chiing ta khdng thfi khflng nhdc tdi minh trong mdi lien hf vdi ngudi khac. nhiing thanh qua cua van hda - xa hpi da Trong sg nhgn biet ndy, ca nhan thudng tg so dugc gay dung tii nfin tdng ljch su vd mdt sdnh va dfli chilu minh vdi ngudi khac, doi phan do chfnh siic hap dan cua nfin van hda khi tren ca sd cd nhan, ddi khi trfin ca sd chau Au noi tifing nay. Ddu vay, hifin nay cfng dong. Ndi mft each khae, ban sac ca lifin minh nay dang phai ddi mat vdi nhiing nhan giflng nhu nhiing gi Mach ndi, do la thach thirc ldn phai kl ra

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.