tailieunhanh - Tái cấu trúc quy trình kinh doanh xuất khẩu tại các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Lý do nghiên cứu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày càng chủ động hơn trong nỗ lực xuất khẩu, vươn ra thị trường thế giới và xác lập vị thế tại thị trường nước ngoài. | Kinh tế VN trên đà tăng trưởng nhập khẩu đưa ra, năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu hạn chế, thông tin về thị trường xuất khẩu không đầy đủ và lạc hậu, kênh phân phối chưa hoàn thiện, thời gian thực hiện các đơn đặt hàng kéo dài (xem Bảng 1). Các doanh nghiệp cũng đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp để vượt qua các khó khăn trên với các giải pháp phổ biến như giảm giá hàng xuất khẩu, đầu tư vào công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu, đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, quan tâm hơn đến thị trường trong nước (xem Bảng 2). Bảng 1. Khó khăn chủ yếu trong quá trình xuất khẩu của doanh nghiệp TP. HCM 1. Lý do nghiên cứu STT Trong điều kiện 1 hội nhập kinh tế quốc 2 tế, các doanh nghiệp 3 ngày càng chủ 4 động hơn trong nỗ lực 5 xuất khẩu, vươn ra thị 6 trường thế giới và xác 7 lập vị thế tại thị trường 8 nước ngoài. 9 Thời gian qua, với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính- tiền tệ bắt đầu từ châu Á vào năm 1997 đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu gần đây, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn luôn phải nỗ lực vượt qua các khó khăn trong quá trình xuất khẩu. Qua cuộc khảo sát 174 doanh nghiệp có tham gia xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn do tác giả thực hiện vào tháng 01/2010, những khó khăn chủ yếu trong quá trình xuất khẩu là: các rào cản thương mại do nước Tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn (%) Khó khăn Rào cản thương mại 92,5 Năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu thấp 90,2 Thông tin về thị trường xuất khẩu mục tiêu không đầy đủ và lạc hậu 82,1 Kênh phân phối xuất khẩu chưa hoàn thiện và không ổn định 79,3 Thời gian thực hiện đơn đặt hàng kéo dài 78,1 Đảm bảo khả năng thanh toán tiền hàng xuất khẩu 69,5 Biến động về tỷ giá hối đoái 76,8 Thay đổi trong chính sách quản lý xuất nhập khẩu 59,8 Duy trì khách hàng 58,6 Bảng 2. Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình xuất khẩu của doanh nghiệp STT Giải pháp Tỷ lệ doanh nghiệp triển khai (%) 1 Giảm giá hàng xuất khẩu 75,9 2 Đầu tư xây dựng và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.