tailieunhanh - Dự báo một số xu thế phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Asean

Bài viết trình bày mối quan hệ giữa nhà nước và giáo dục đại học, bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam trước nhu cầu về nguồn nhân lực khi hội nhập Asean, dự báo xu thế phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Asean. Để nắm nội dung . | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 423 (Kì 1 - 2/2018), tr 1-3; 8 DỰ BÁO MỘT SỐ XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP ASEAN Nguyễn Anh Tuấn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Ngày nhận bài: 12/03/2017; ngày sửa chữa: 14/03/2017; ngày duyệt đăng: 20/03/2017. Abstract: In the context of inclusive integration into the regional economy (ASEAN), the macroeconomic stability and intensive economic growth is required for Vietnam, particularly in development of human resources and capital. To solve this problem, Vietnam's higher education must pay more attention to the solutions such as simultaneous implementation of two objectives of human resources quality improvement and knowledge accumulation; Investment in higher education to contribute to the shift of production and service structure and the increase in productivity; Investment in higher education to enhance quality in line with stratification in tertiary education; higher education import and export. Keywords: Education development trend, higher education. - Mô hình Nhà nước tối cao. Theo mô hình này, GDĐH được xem là công cụ để chính phủ đạt được các mục tiêu về chính trị, kinh tế, xã hội. GDĐH có nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu chính trị; chịu sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chính trị. Việc đánh giá các trường ĐH dựa trên hiệu quả về mặt chính trị mà nó đạt được. Các quyết định liên quan đến các trường ĐH được ban hành từ trên xuống, có tính chất tập trung và mô hình chỉ đạo theo cấp bậc. Rõ ràng, với mô hình này, quyền tự chủ của các trường ĐH bị giới hạn, vai trò tích lũy tri thức và phát triển học thuật cũng như các giá trị của học thuật không được xếp ở vị trí quan trọng nhất mà nó vốn phải sở hữu. - Mô hình Nhà nước thể chế. Với mô hình này, chính phủ không can thiệp trực tiếp vào định hướng phát triển và các chức năng của trường ĐH; không xâm phạm vào các vấn đề của các trường ĐH. Các trường được tự do bảo vệ các giá trị học thuật, phát huy các giá trị truyền thống

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.