tailieunhanh - Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Luận án "Phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh hiện nay" sẽ đưa ra những mục tiêu, định hướng và giải pháp nhằm tiếp tục phát triển thị trường hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 góp phần triển khai đáp ứng mục tiêu Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ Công thương. . | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THU HẰNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2016 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THU HẰNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Chuyên ngành : Kinh tế quốc tế Mã số : 62 31 01 06 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1. ĐỖ ĐỨC BÌNH 2. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG HÀ NỘI, NĂM 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7 . Tình hình nghiên cứu trên thế giới 7 . Tình hình nghiên cứu trong nước . 12 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA MỘT QUỐC GIA . 29 . Một số khái niệm cơ bản và sự cần thiết phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản. 29 . Nội dung phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản 38 . Một số chỉ tiêu đánh giá phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản . 42 . Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản trong bối cảnh hiện nay 48 . Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực về phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 55 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2014 65 . Khái quát

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN